kmi-bg.com» Софтуерни решения

Софтуерни решения

@MPULS – Фондове

@MPULS - Фондове е първият софтуерен продукт специализиран изцяло в обслужване дейностите на един договорен фонд/инвестиционно дружество. Софтуерът предлага пълната гама от функционалности, необходими за обслужване на следноте дейности:

                  - Фронт офис (изтегли презентация)
                  - Бек офис (изтегли презентация)
                  - Счетоводство (изтегли презентация)
                  - Портфейлен мениджмънт и отчетност (изтегли презентация)
                  - Управление на риска (изтегли презентация)@MPULS – Доверително управление

@MPULS – ДУ е софтуерен продукт, насочен към обслужване и администриране на дейността по доверително управление в дадено управляващо дружество/инвестиционен посредник:


                 -  Фронт офис модул за регистрация на клиенти, клиентски нареждания, клиентски договори;     
                 - Възможност за създаване, подръжане и оценка на богат набор от финансови инструменти: акции, облигации, опции, форуърди, суапи, валутни двойки.
                 - Възможност за създаване и подържане на множество клиентски сметки в различна валута;
                 - Подържане на отчетност в оригинална валута на клиентската сметка;
                 - Изчисляване на доходност по отделни позиции в клиентския портфейл, както и за целия портфейл;
                 - Изчисляване и начисляване на такси за управление/такси добро управление съгласно индивидиалните условия по клиентския договор.
               


@MPULS – Фактури

@MPULS – Фактури е софтуерен продукт, обслужващ дейността по издаване на фактури във всяко едно дружество. Продуктът позволява:

                 -  Регистрация на контрагенти доставчици;     
                 -  Изготвяне на фактури, съобразени с българското законодателство.
                 -  Справки за вече издадени фактури/редакция на данни;
                 -  Възможност за издаване на двуезични фактури.