kmi-bg.com» Счетоводно обслужване и данъчни консултации

Счетоводно обслужване и данъчни консултации

КМИ ООД предлага професионални счетоводни услуги и данъчни консултации на малки, средни и големи предприятия. Професионалната квалификация на служителите и автоматизацията на отчетността с помощта на съвременни технологии и специализирани софтуерни продукти спомагат КМИ ООД да осигури ефективно и прецизно счетоводно и финансово обслужване.

- Месечно осчетоводяване на документация и информация, съгласно Закона за счетоводството и приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти.

- Месечно изготвяне на дневници и справки за ДДС и подаването им в НАП.

- Месечно изготвяне на Интрастат декларации.

- Деклариране на Трудови договори, Допълнителни споразумения и Заповеди за уволнение в НАП.

- Деклариране на обезщетения за ДОО.

- Обработка на работни заплати, изготвяне на ведомости, рекапитулации, фишове за заплати.

- Месечно деклариране данни за осигурени лица и за дължими осигуровки в НАП.

- Изготвяне на междинни финансови отчети

- Изготвяне на годишни финансови отчети, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти.

- Изготвяне на годишни отчети за дейността на предприятията и подаване в НСИ чрез електронен подпис.

- Изготвяне на годишни данъчни декларации и подаването им в НАП чрез електронен подпис.

- Комуникация и представителство пред различните институции.

- Изготвяне на допълнителни справки за нуждите на управлението.

- Изготвяне на бюджети и бюджетна отчетност; разработване и внедряване на системи за бюджетиране.

- Финансов анализ, оценка и оптимизация на вътрешната организация на Дружеството.

KMI Fund Services предлага пълно и всеобхватно обслужване счетоводната дейност на управляващи дружества и инвестиционни посредници:

 

- водене на ежедневна отчетност на Управляващо дружество/Инвестиционен посредник;

- ТРЗ;

- изготвяне и публикуване на нормативни отчети, свързани с дейността на Ушравляващо дружество/инвестиционен посредник;

- обслужване дейностите по приключване на финансовата година: изготвяне и публикуване на одитиран годишен финансов отчет, изготвяне на данъчни декларации, както и справки към НСИ;

- изготвяне на фактури, свързани с дейнсотта на Управляващо дружество/инвестиционен посредник